Zakresem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa s¹ wszelkiego typu roboty ziemne

Rozpoczynasz prace rozbiórkowe a potrzebujesz pomocy? Bardzo dobrze siê sk³ada, dlatego, ¿e nasza firma oferuje w³aœnie prace w tym temacie. Pracujemy na najnowszym sprzêcie i szczycimy siê dobr¹ opini¹ wœród klientów. Rozbiórka nie jest jedynym punktem naszej oferty.

Ponadto wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty ziemne. Co wiêcej prowadzimy sprzeda¿ kruszywa, a tak¿e oferujemy naszym odbiorcom toalety przenoœne najwy¿szej jakoœci. S¹ one zaprojektowane dla osób, które ceni¹ sobie wygodê w dowolnych warunkach.

http://budimaxkunicki.pl/oferta/prace-rozbiorkowe-bydgoszcz.html

Advertisements